Zdolni z Pomorza - powiat kartuski

Zdolni z pomorza – powiat kartuski

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna,

Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

OKRES REALIZACJI:

01-01-2015 do 31-10-2023

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 1 567 389,12 zł

koszty bezpośrednie: 1 424 899,20 zł

koszty pośrednie: 142 489,92 zł

wnioskowane dofinansowanie: 1 489 019,66 zł

wkład własny: 78 369,46 zł

PARTNERSTWO:

Projekt „Zdolni z Pomorza - powiat kartuski” jest projektem partnerskim. Liderem/wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Kartuski jest partnerem projektu.

GRUPA DOCELOWA:

294 osób – uczniów uzdolnionych posiadających predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych, kompetencji społecznych.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada wdrożenie na obszarze powiatu kartuskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013. Wspieranie uczniów uzdolnionych (UZ) w zakresie mat., fiz., inf. prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia UZ w zakresie nowych obszarów uzdolnień: przyr., społ. Projekt stanowi część przedsięwzięcia strateg. pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia - FW), szkoły wyższe (akademickie FW), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne FW) - w tym również proj. "Pomorski program pomocy stypendialnej". Wsparcie UZ realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach proj. innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

CEL GŁÓWNY:

Celem projektu jest zapewnienie UZ odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne FW (w zależności od obszaru uzd. ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (KK) (Dz.U.UE.L.2006.394.10): - matemat. i podst. kompet. naukowo-techn., - informat., - umiej. uczenia się, - społ., - inicjat. i przeds. Uzupełniająco dedykowanym wsparciem dot. wspierania rozwoju UZ objęci będą rodzice/opiekunowie UZ.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.