System wsparcia uczniów i nauczycieli w Powiecie Kartuskim

Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

 

OKRES REALIZACJI:

01-12.2016 do 30-04-2023

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 4 105 201,00 zł

koszty bezpośrednie: 3 569 740,00 zł

koszty pośrednie: 535 461,00 zł

wnioskowane dofinansowanie: 3 694 680,90 zł

wkład własny: 410 520,10 zł

GRUPA DOCELOWA:

675 osób w tym:

- uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach (technikum i ZSZ), 440 (w tym 71 K i 369 M), którym brakuje odpowiednich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych co utrudnia podjęcie pracy w branżach kluczowych: Budownictwo; Energetyka i Ekoenergetyka, w kontekście potrzeb i oczekiwań pracodawców;

- uczniowie ZSZiO w Żukowie (technikum i ZSZ), 215 (w tym 80 K i 135 M, którym brakuje odpowiednich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych co utrudnia podjęcie pracy w branżach kluczowych: Transport, logistyka i motoryzacja, w kontekście potrzeb i oczekiwań pracodawców;

- nauczyciele kształcenia zawodowego ZST i ZSZiO, 20 (w tym 10 K i 10 M) posiadający niedostateczną wiedzę oraz praktykę względem wymogów dynamicznie zmieniających się na rynku pracy oraz niewystarczające kwalifikacje zawodowe w branżach kluczowych: Transport, logistyka i motoryzacja; Budownictwo; Energetyka i Ekoenergetyka.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 655 uczniów oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego dwóch placówek szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kartuski: ZSZiO w Żukowie oraz ZST w Kartuzach w branżach kluczowych dla subregionalnego i regionalnego rynku pracy, takich, jak: Transport, logistyka i motoryzacja, Budownictwo, a także Energetyka i Ekoenergetyka.

CEL GŁÓWNY:

zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Kartuskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesów na rynku pracy,

- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,

- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,

- wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

DZIAŁANIA:

skierowane do uczniów: staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową, - specjalistyczne kursy; zajęcia z języka angielskiego zawodowego; doradztwo edukacyjno-zawodowe;

skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego: staże realizowane u pracodawców, studia podyplomowe; kursy lub szkolenia doskonalące.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.