Akademia Aktywności

Akademia Aktywności

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.

 

OKRES REALIZACJI:

01-01-2020 – 30-09-2023

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 1 345 402,00 zł

koszty bezpośrednie: 1 121 168,33 zł

koszty pośrednie: 224 233,67 zł

wnioskowane dofinansowanie: 1 278 131,90 zł

wkład własny: 67 270,10 zł

PARTNERSTWO:

NGO: Fundacja Słoneczne Wzgórze w Stężycy, ul. Kartuska 73a

GRUPA DOCELOWA:

osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życi, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) - udział tych osób nie przekracza 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projektach;

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

osoby ubogie pracujące;

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

reemigranci - z obszaru realizacji mechanizmu ZIT.

OPIS PROJEKTU:

Projekt ukierunkowany na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań. Projekt skierowany jest do grupy 71 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej oraz osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Kartuskiego.

CEL GŁÓWNY:

zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy w powiecie kartuskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zapewnienie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%.

Stworzenie możliwości podjęcia zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przywrócenie zdolności uzyskania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wzbudzenie aktywności społecznej u osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.