Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego - edycja II

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT.

 

OKRES REALIZACJI:

2019-11-01 - 2022-06-30

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 2 794 254,18 zł

koszty bezpośrednie: 2 429 786,24 zł

koszty pośrednie: 364 467,94 zł

wnioskowane dofinansowanie: 2 375 116,05 zł

wkład własny: 419 138,13 zł

PARTNERSTWO:

Gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno

NGO: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach

GRUPA DOCELOWA:

187 osób - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny; (140 K, 47 M), osoby bez pracy, niezarejestrowane w PUP, bierne zawodowo nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z opieki społecznej. Gmina Kartuzy 90 UP, Żukowo 49 UP, Somonino 16 UP, Chmielno 16 UP, Przodkowo 16 UP.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kartuskiego, a także osób z ich otoczenia - rodzin. Projekt przewiduje funkcjonowanie Akademii Rozwoju Osobistego (ARO).

Dla osób biorących udział w projekcie przewidziano Koszyk Wsparcia, który obejmować będzie 5 obszarów: społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia. W ramach projektu zaplanowane zostały IV ścieżki Aktywizacji:

I Ścieżka Aktywizacji – aktywna integracja o charakterze społecznym, zajęcia grupowe i indywidualne; wsparcie zdrowotne; aktywizacja edukacyjna; staże zawodowe

II Ścieżka Aktywizacji – KIS Kartuzy - organizacja opieki nad dziećmi; wizyty studyjne

III Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w CIS Ostrzyce i CIS Garcz

IV Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w WTZ Somonino

CEL GŁÓWNY:

Poprawa funkcjonowania osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. poprzez zwiększenie ich zatrudnienia przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Stworzenie możliwości podjęcia zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przywrócenie zdolności uzyskania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wzbudzenie aktywności społecznej u osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Budowanie i umocnienie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Podniesienie wiedzy na temat instrumentów rynku pracy.

Przeciwdziałanie i zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego na terenie Powiatu Kartuskiego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.