Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje świadczone są bezpośrednio w punktach pomocy oraz jest możliwość uzyskania porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem. 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją jest skierowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na porady obowiązuje rejestracja. W celu umówienia terminu udzielenia porady prosimy o kontakt pod nr tel. 536 006 810 (czynny w pon., śr. i czw. w godz. 7:30-15:30, we wt. w godz. 7:30-16:00 i w pt. w godz. 7:30-15:00) lub przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, które skorzystały z porady mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim na formularzu karty pomocy część B - druk oraz sposób przekazania opinii zamieszczamy w załącznikach poniżej. 

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej zwanej dalej „ustawą”. W związku z tym, osoba ubiegająca się o pomoc przed umówieniem się na poradę jest zobowiązana do przedstawienia dodatkowych informacji. Poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą wymaganej dokumentacji dla osób ubiegających się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (także po ustaniu stanu epidemii) - zasady takiej pomocy wyjaśniono w załaczniku poniżej.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji

KARTUZY PUNKT NR 1 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony na parterze
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa 7.30 – 11.30
czwartek i piątek 12.00 – 16.00
Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny, który posiada uprawnienia mediatora, nieodpłatna mediacja, może być udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktu

KARTUZY PUNKT NR 2 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony na parterze
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa 12.00 – 16.00
czwartek i piątek 7.30 – 11.30
Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny i adwokat, którzy posiadają uprawnienia mediatora, nieodpłatna mediacja, może być udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktu

ŻUKOWO PUNKT NR 3 - Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B,
83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 11.00 – 15.00
środa 7.00 – 11.00
czwartek i piątek 13.00 – 17.00
Pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat, w punkcie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na tę formę pomocy pod nr tel. 536 006 810

SIERAKOWICE PUNKT NR 5 – Dworzec PKP przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 8.00 – 12.00
wtorek i czwartek i piątek 13.00 – 17:00
Pomocy prawnej w punkcie udzielają adwokaci radcy prawni, w punkcie można skorzystać    z nieodpłatnej mediacji po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na tę formę pomocy pod nr tel. 536 006 810. Punkt prowadzi organizacja pozarządowa – Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

SIERAKOWICE PUNKT NR 6 - Dworzec PKP przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 13.00 – 17.00
wtorek, czwartek i piątek 8.00 – 12.00
Punkt prowadzi organizacja pozarządowa – Zaborskie Towarzystwo Naukowe, w punkcie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na tę formę pomocy pod nr tel. 536 006 810

ŻUKOWO PUNKT NR 4- Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B,
83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
Godziny otwarcia:
poniedziałek  13.00 – 17.00
wtorek  7.00 – 11.00
środa  11.00 – 15.00
czwartek i piątek  9.00 – 13.00
Punkt prowadzi organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie OVUM, w punkcie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na tę formę pomocy pod nr tel. 536 006 810

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Informacja o dyżurach specjalistycznych

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku poniżej (Dyżury specjalistyczne - LISTA)

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail. Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl). Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Od 1 stycznia 2024 r. nie działają Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z mediacją w Chmielnie i Stężycy.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.