Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. Poniżej zamieszczamy uchwałę podjętą w przemiotowej sprawie. Termin ten jest datą ostateczną i nie będzie już podlegał zmianom.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygniecia konkursu

Informację zamieszczono w dniu 4 maja 2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 26 marca 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. Poniżej zamieszczamy uchwałę podjętą w przemiotowej sprawie.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu

Informację zamieszczono w dniu 30 marca 2020 r.


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r.

Lista do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 05.03.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 28.02.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Uchwała konkursowa

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 03.02.2020 r.


Wykaz ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów niedopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego wraz z informacją o ocenie spełnienia warunków formalnych.

Wykaz do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 20.11.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 12.11.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 29.10.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. na realizację konferencji dla organizacji pozarządowych i zadanie w zakresie rolnictwa ekologicznego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o konkursie.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o konkursie.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Informację zamieszczono w dniu 17.04.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji - budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informację zamieszczono w dniu 9.04.2019 r


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r.

Lista do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 19.02.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Ochrony i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Treść konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego

Wzór oferty


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego łącznie dla 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowana ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 19.11.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego. Szczegółowe warunki konkursu określono w ogłoszeniu, który zamieszczamy w poniższym załączniku.

Ogłoszenie o konkursie

Uchwała w sprawie konkursu

Wzór oferty

Informację opublikowano w dniu 08.11.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 26.07.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu kartuskiego w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji - budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 20.07.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 r. pod nazwą "Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych". 

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 20 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia oraz wzór oferty.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 12 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszcza się warunki naboru i formularz zgłoszeniowy.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 20.04.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w poniższej treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty

Informację opublikowano w dniu 13.04.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku. Poniżej zamieszcza się warunki naboru i formularz zgłoszeniowy.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 08.03.2018 r.


Lista oferta podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku.

Lista do pobrania

Informację opublikowano w dniu 06.03.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku. Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 01.02.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Szczegółowe warunki naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się poniżej.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 25.10.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Poniżej zamieszczamy treść konkursu i wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Informację opublikowano w dniu 18.10.2017 r.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.