Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 03.03.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 roku. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 16.02.2021 r.


Wykaz ofert zawierających braki formalne złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu kartuskiego.

Wykaz ofert (do pobrania)

Informację zamieszczono w dniu 18.11.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 10.11.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu kartuskiego. Treść ogłoszenia wraz z wzorami formularzy zamieszczamy poniżej. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2020 r.

Treść ogłoszenia o konkursie

Wzór oferty

Wzór oświadczenia nr 1

Wzór oświadczenia nr 2

Informację zamieszczono w dniu 27.10.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. Poniżej zamieszczamy uchwałę podjętą w przemiotowej sprawie. Termin ten jest datą ostateczną i nie będzie już podlegał zmianom.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygniecia konkursu

Informację zamieszczono w dniu 4 maja 2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 26 marca 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. Poniżej zamieszczamy uchwałę podjętą w przemiotowej sprawie.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu

Informację zamieszczono w dniu 30 marca 2020 r.


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r.

Lista do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 05.03.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 28.02.2020 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Uchwała konkursowa

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 03.02.2020 r.


Wykaz ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów niedopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego wraz z informacją o ocenie spełnienia warunków formalnych.

Wykaz do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 20.11.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 12.11.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2020 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 29.10.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. na realizację konferencji dla organizacji pozarządowych i zadanie w zakresie rolnictwa ekologicznego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Informację zamieszczono w dniu 02.07.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o konkursie.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o konkursie.

Informację zamieszczono w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Informację zamieszczono w dniu 17.04.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji - budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informację zamieszczono w dniu 9.04.2019 r


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r.

Lista do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 19.02.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Ochrony i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Treść konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego

Wzór oferty


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego łącznie dla 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.