Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kartuski z siedzibą w Kartuzach, ul. Dworcowa 1,83-300 Kartuzy, tel. 58 tel. 58 681-03-28; 58 685-33-43, e-mail: powiat@kartuskipowiat.pl;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, adres e-mail:iod@kartuskipowiat.pl lub telefonicznie: 534 086 656.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie niezbędnym do wykonania zadań publicznych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody - w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie w celach archiwalnych na postawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcą Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: jednostki organizacyjne Starostwa, urzędy, policja, prokuratura, sądy, organy kontroli lub podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak e-mail lub numer telefonu.
 7. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie wykorzystuje systemów służących do automatycznego podejmowania decyzji ani nie profiluje osób w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, każda osoba ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u l. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.