2020/08/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu
 
Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na
podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art.
40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270), w związku z § 6 ust. 1 i 7 oraz § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1490 t. j.) oraz zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski,
oznaczonej numerem działki 1505 o pow. 0,0158 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
GD1R/00026058/2
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1505 o pow.
0,0158 ha, położona w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski jest
niezabudowana. Znajdują się na niej pozostałości (ruiny) dawnej zabudowy. Posiada
urządzoną księgę wieczystą numer GD1R/00026058/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III i IV przedmiotowej księgi jest brak
wpisu.
Przedmiotowa działka położona jest w centrum miasta, przy ul. Kochanowskiego, na północ
od terenów kolejowych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w zabudowie szeregowej (znajduje się w segmencie środkowym).
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, w pobliżu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, szkoły podstawowej, sklepu.
Działka nr 1505 ma kształt prostokąta, szerokość działki ok. 6 m. Działka nadaje się jedynie
pod zabudowę szeregową. Jest w pełni uzbrojona.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa działka położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo działka znajduje się na terenie określonym
jako dopełnienie struktury miejskiej w zakresie funkcji mieszkalnictwa, usług, produkcji,
magazynów, składów, terenów zieleni oraz strefie ograniczenia wysokości zabudowy
w rejonie lotniska.
STAROSTA KARTUSKI
Komunikacja:
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Do drogi krajowej nr 20 jest ok. 450 m.
Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni z kostki brukowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 500,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści
dziewięć tysięcy pięćset i 00/100).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca
w dniu podpisania aktu notarialnego.
Wadium wynosi: 7 900,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset i 00/100).
Warunki sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy
ul. 3 Maja 2/1 (sala konferencyjna).
2. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu, powiększona o obowiązującą
stawkę podatku VAT, winna być zapłacona przez nabywcę w całości przed
podpisaniem umowy – aktu notarialnego.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.
4. Wadium należy wpłacić nie później, niż do dnia 18 września 2020 r. na rachunek
bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach nr 53 1020 1866 0000 1802 0002
6948, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku
bankowego.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
6. Oferent powinien zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, zaś w przypadku
osób prawnych wymagany jest także aktualny wypis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być
okazane Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
7. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie
zwrócone.
9. Wadium wpłacone w obligacjach Skarbu Państwa przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie
nabycia nieruchomości powiększonej o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.
10. Organizator przetargu zawiadomi podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Uchylenie się osoby, która wygrała
przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w określonym terminie,
spowoduje przepadek wadium.
11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu zawarcia umowy –
aktu notarialnego.
13. Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zastrzega
sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację
o odwołaniu przetargu i powód odwołania do publicznej wiadomości.
STAROSTA KARTUSKI
14. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie,
czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego
zezwolenia.
15. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego
w Kartuzach.
16. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i na temat przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Kartuzach mieszczącym się przy ul. 3 Maja 2/1 lub pod numerem telefonu
(58) 684 05 96.
STAROSTA
/-/ Bogdan Łapa
A.K./04.08.2020
Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.