2019/03/01

Ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski, oznaczonej numerem działki 1208 o pow. 0,76 ha dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00003557/3.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1208 o pow. 0,76 ha, położona w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą numer GD1R/00003557/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III przedmiotowej księgi widnieje wpis o następującej treści: Wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe odnośnie parceli nr 43/1 o powierzchni 20 m2 - na podstawie wniosku z dnia 15 września 1973 r. nr 1936/73 – PWRN w Gdańsku Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, wpisano dnia 13 grudnia 1973.

Nieruchomość niezabudowana, znajdująca się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 20. Położona w sąsiedztwie zabudowy usługowo-przemysłowej, zabudowy usługowej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów kolejowych. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej. Kształt działki korzystny. Działka uzbrojona, w części ogrodzona.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo działka wskazana została pod następującą politykę przestrzenną: dopełnienie struktury miejskiej w zakresie funkcji mieszkalnictwa, usług, produkcji, magazynów, składów, terenów zieleni.

Komunikacja:

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 20. Zlokalizowana w odległości ok. 1,0 km od ścisłego centrum Żukowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 902 600,00 zł netto (słownie złotych: dziewięćset dwa tysiące sześćset i 00/100).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca
w dniu podpisania aktu notarialnego.

Wadium wynosi: 90 260,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt
i 00/100).

Warunki sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 2/1 (sala konferencyjna).
 2. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT, winna być zapłacona przez nabywcę w całości przed podpisaniem umowy – aktu notarialnego.
 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.
 4. Wadium należy wpłacić nie później, niż do dnia 30 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach nr 53 1020 1866 0000 1802 0002 6948, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
 6. Oferent powinien zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, zaś w przypadku osób prawnych wymagany jest także aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
 7. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 9. Wadium wpłacone w obligacjach Skarbu Państwa przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości powiększonej o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.
 10. Organizator przetargu zawiadomi podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w określonym terminie, spowoduje przepadek wadium.
 11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu zawarcia umowy – aktu notarialnego.
 13. Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu i powód odwołania do publicznej wiadomości.
 14. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 15. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
 16. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach mieszczącym się przy ul. 3 Maja 2/1 lub pod numerem telefonu (58) 684 05 96.

Bogdan Łapa

Starosta Kartuski

A.K./19.02.2019

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.