2022/05/30

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Powiatu Kartuskiego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto lokalnej społeczności, mieszkańców gmin, powiatów oraz województw. Tego dnia odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Kartuskiego, podczas której jednomyślnie udzielono Zarządowi Powiatu Kartuskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

O ustanowieniu Dnia Samorządu Terytorialnego 29 czerwca 2000 r. zdecydował Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Podkreślono w niej znaczenie samorządów w tworzeniu lokalnych więzi i budowy silnego państwa. "Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy w uchwale.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.

Radni Powiatu Kartuskiego jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kartuskiego oraz udzielił absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Starosta Bogdan Łapa podkreślił, że był to rok istotny pod względem inwestycji.

- Wszystkie dziedziny "życia powiatowego" zostały zrealizowane, a niektóre są w toku. Progres jest wielki, jeśli chodzi o drogi. Najważniejszą z tych drogowych była budowa wiaduktu nad torami w Niestępowie. Kosztowała ponad 4 mln zł, a wykonano ją w ciągu 6 miesięcy. Udało się także wybudować halę widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Przodkowie.

2021 rok obfitował w inwestycje: rozpoczęto rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Stężyca-Gołubie, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe w Tuchomiu, Kobysewie, Mirachowie, Bączu, Kiełpinie, Niestępowie, Leźnie i Przodkowie, powstała jakże potrzebna centralna sterylizatornia w szpitalu powiatowym oraz zakupiono dwa nowe ambulanse.

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXV/234/2020  11 grudnia 2020 roku.

Dochody i wydatki ustalono na poziomie 161,2 mln zł, natomiast przychody i rozchody w wysokości 4,5 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i tak do 31 grudnia 2021 roku dochody po stronie planu wzrosły o kwotę 36 649 358 zł i wyniosły 197 849 358 zł., natomiast dochody zostały wykonane na poziomie 101% planu i stanowiły kwotę 199 641 842,32 zł. Plan wydatków po zmianach wzrósł o 46 713 218 zł i wyniósł 207 913 218 zł. Natomiast wykonanie wydatków stanowi 
85 % planu i wynosi 176 960 248,78 zł. W wyniku oszczędnego wydatkowania środków oraz pozyskania dodatkowych dochodów wolne środki wyniosły 22 681 593,54 zł., w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( drogi ) – 4 454 940 zł , środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ( przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach ) – 8 000 000 zł oraz środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej niewykorzystane w roku 2021 a przesunięte na rok 2022 w wysokości 6 501 432 zł.

Dodatkowo, za rok 2021 Powiat uzyskał wolne środki w kwocie 32 745 453,59 zł, które zostały włączone do budżetu w roku 2022.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2021 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę 11 582 694 zł z czego wykonano 11 525 313,50 zł
tj. 100 %. Natomiast wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami zaplanowano na kwotę 38 152 371 zł z czego wykonano 20 151 781,36 zł tj. 53 %.

Ogółem remonty i inwestycje stanowiły razem 18 % wydatków tj. 31 677 094,86 zł. Ponadto w 2021 roku Powiat pozyskał 11 113 698,93 zł środków zewnętrznych.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie powiatu za ubiegły rok.

Ambitnie wykonany rok 2021 ma wpływ na kontynuację i nowe przedsięwzięcia rozwojowe, prowadzone w obecnym roku budżetowym.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.