Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego!

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą akcją "Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim", prowadzimy ją od klilku lat, bo wciąż najwięcej środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje się do dużych ogólnopolskich organizacji. Zachęcamy Państwa, żeby swój podatek przekazać naszym organizacjom, działającym na terenie powiatu kartuskiego. Ten 1 % odprowadzanego podatku urząd skarbowy przekaże do wskazanej przez Państwa organizacji działającej na rzecz osób potrzebujących z naszego terenu lub wesprze inne cenne inicjatywy społeczne w powiecie kartuskim. 

 

W papierowym zeznaniu podatkowym w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wystarczy wpisać numer KRS organizacji oraz kwotę odpowiadającą wartości 1 % podatku, którą chcemy jej przekazać. Osoby, które nie będą składać papierowego zeznania zachęcamy do skorzystania z usługi Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl. Logując się na swoim zeznaniu podatkowym można swobodnie wprowadzać lub zmieniać dane o organizacji, której chcemy przekazać swój 1 % podatku.

 

Jeżeli rozliczenie pozostawi się urzędowi skarbowemu to 1% trafi automatycznie do tej samej organizacji, którą wskazaliśmy w zeznaniu w ubiegłym roku, pod warunkiem, że w 2020 roku będzie nadal na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1%. Jeżeli natomiast w roku 2019 nie wskazywaliśmy żadnej organizacji, a w roku 2020 nie wprowadzimy zmian w PIT, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1%. Urząd skarbowy nie może za nas wskazać organizacji.

 

Zachęcamy, aby wybrać organizację pożytku publicznego z poniższej listy, na której zamieszczamy wszystkie organizacje z powiatu kartuskiego uprawnione do otrzymania 1 % podatku w 2020 roku.

 

 

Komu pomagają i czym się zajmują:

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno Nr KRS 0000014505
ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno, e-mail: gryf.goreczyno@pomorski-zpn.pl, www.gryfgoreczyno.futbolowo.pl
Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój społeczności lokalnej. Stowarzyszenie z uzyskanych środków prowadzi zajęcia sportowe, organizuje turnieje oraz festyny rodzinne. 

 

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska nad Jeziorem Stacinko Nr KRS 0000015149

Mściszewice 90 B, Skoczkowo, 83-321 Mściszewice

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających racjonalnemu kształtowaniu i zagospodarowaniu Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym położonego na jego terytorium jeziora Stacinko i jego bezpośredniego sąsiedztwa.


 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Nr KRS 0000027416 
Szklana 1, 83-334 Miechucino, tel. 58 681 91 79, e-mail: orwszklana@wp.pl, www.usmiechdziecka.com.pl
Fundacja działa od 2000 r. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo- wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży.  Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie. Prowadzimy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowym działaniem od roku 2006  jest prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej – placówki dla osób z niepełnosprawnością sprzężona w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością głęboką. Ośrodek jest miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny w ramach, którego udzielamy specjalistycznego wsparcia psychologicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Obecnie dysponujemy budynkiem o powierzchni około 2500 m2 wraz z basenem. Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność tej placówki, ponieważ bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

 

Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej Nr KRS 0000053147
Nowe Łosienice 39, 83-323 Kamienica Szlachecka, tel. 58 684 34 92, e-mail: dps-losienice@wp.pl
Stowarzyszenie prowadzi dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osoby wymagające całodobowej pomocy i opieki z powodu choroby psychicznej, które nie mogą liczyć na taką pomoc we własnym środowisku.

 

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” Nr KRS 0000054195
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo, tel. 58 684 36 99, e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl, www.podarujtrocheslonca.pl, Fundacja jest na facebooku
"Podopieczni Fundacji to młodzież i dzieci niepełnosprawne. Fundacja prowadzi Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze w Pierszczewie, Sikorzynie i Strzepczu, a także Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oprócz edukacji i rehabilitacji Fundacja wspiera także rodziny osób niepełnosprawnych."

 

Klub Sportowy "Damroka" Nr KRS 0000056721

ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, e-mail: joan.czerwionka@gmail.com, tel. 58 685 68 49, Klub jest na facebooku: Sekcja Żeglarska KS Damroka

Głównym celem klubu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu. W klubie funkcjonuje sekcja żeglarstwa i piłki nożnej. Klub prowadzi zajęcia sportowe, organizuje klubowe regaty oraz półkolonie żeglarskie z zajęciami rekreacyjno-sportowymi.


 

Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach Nr KRS 0000066079
ul. Klasztorna 5, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 20 85, e-mail: emiaskowski@wp.eu, www.kolegiatakartuzy.pl
Stowarzyszenie zajmuje się rewitalizacją Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów. Dzięki środkom pozyskanym z 1% udało się dokonać I etapu remontu eremu, przeprowadzić prace remontowe i porządkowe  oraz  wydać materiały promocyjne o Kolegiacie. W tym roku za środki z 1% Stowarzyszenie chciałoby przeprowadzić część remontu dachu Kolegiaty.

 

"Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure" Nr KRS 0000177231
ul. Raduńska 2E, 83-307 Kiełpino, tel. 696 432 704, e-mail: mg.grubba@wp.pl, www.faure.org.pl
Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie koncertów muzyki klasycznej, konkursów, warsztatów i wykładów Fundacja chce zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr KRS 0000215142
ul. Gdyńska 7A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 83 71, e-mail: stowzukowo@wp.pl, www.soswzukowo.idsl.pl
Stowarzyszenie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Działalność organizacji pozwala m.in. na zakup sprzętów rehabilitacyjnych, akcesoriów medycznych, okularów, paczek żywnościowych, dofinansowanie projektów edukacyjno-terapeutycznych, wyjazdów, wyżywienia.

 

Kartuskie Centrum Caritas Nr KRS 0000229780
os. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 26 00, e-mail: mtrybowski@pelplin.opoka.org.pl, www.hospicjumkcc.pl,
Kartuskie Centrum Caritas prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz hospicjum domowe. W październiku 2018 roku rozpoczęto budowę hospicjum stacjonarnego w Kartuzach przy ul. Leśnej. Projekt ten jest w fazie stanu surowego zamkniętego. Wznieśliśmy obiekt, wmontowaliśmy okna i zewnętrzne drzwi oraz zwieńczyliśmy dach. W 2020 roku rozpoczyna się etap montowania instalacji, potrzebnych w budynku nowego hospicjum. Centrum organizuje także półkolonie oraz kolonie letnie. W lutym 2014 roku z jego inicjatywy otwarto w Kartuzach „Okno Życia” - miejsce umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, bezpieczne pozostawienie go w nim.

 

Fundacja "Nasze Dzieci" Nr KRS 0000232243
ul. Topolowa 17, 83-304 Przodkowo, tel. 509 980 780, e-mail: hanna.kajeta@gmail.com
Fundacja Nasze Dzieci wspiera m.in. działalność stowarzyszeń obszaru NGO, jak również inicjatyw związanych z rozwojem regionu. Do tej pory organizacja zrealizowała kilka projektów w zakresie wsparcia działalności UKŻ Lamelka. Pomaga w zakupie sprzętu do organizacji zajęć edukacyjnych i sportowych (żaglówki, osprzęt, sprzęt asekuracyjny – łodzie motorowodne, kamizelki). Wspiera działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Współorganizuje seminaria edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą we współpracy z instytucjami m.in. WOPR, Wydz. Sportów Wodnych przy AWF, Kartuskim Centrum Kultury, szkołami. Promuje inicjatywy oddolne mieszkańców związane z rozwojem i promocją regionu. Realizuje projekty w zakresie integracji społecznej m.in. "Dwie Brodnice jedna historia", wspierając działania w zakresie lokalnej przedsiębiorczości . W latach 2019-2020 – wspieranie działalności szkoleniowej w zakresie rozwoju żeglarstwa wśród najzdolniejszych na terenach wiejskich; dofinansowanie projektów wspierających Mistrzów żeglarstwa przy szkole wiejskiej ZKiW Brodnica Górna oraz projektu w zakresie upowszechniania Turystyki w Gminie Kartuzy na terenie CSWiPR Brodnica Górna na zakup desek SUP i łodzi żaglowej.
Fundacja Nasze Dzieci zaprasza do przekazania 1% na działania lokalne, dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach rozwoju naszego regionu i wspieranie aktywności mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Nr KRS 0000245039
ul. Makowa 5, 80-297 Banino, tel. 601 691 652, e-mail: pryczkowski@iq.pl, www.zkpbanino.pl
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stawia sobie za cele utrwalenie kaszubskości, pogłębianie znajomości języka kaszubskiego i jego popularyzację wśród młodszych pokoleń. Odział realizuje wiele inicjatyw takich jak festiwal filmów czy konkurs pieśni kaszubskich. Środki pozyskane z 1% przeznacza na dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów kaszubskich: Mulczi, Spiéwné kwiôtczi i Młodzëzna.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie Nr KRS 0000251223

ul. Gdańska 117, 83-330 Pępowo, tel. 58 681 87 91, e-mail: przyjaciele.pepowo@wp.pl, Facebook: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Pępowie

Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły. Wszyscy członkowie  pracują w stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu. Pozyskiwane środki trafiają wyłącznie do szkoły i jej uczniów. W bieżącym roku oprócz powtarzających się wydatków takich jak: stypendia, dofinansowanie wycieczek dla uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wybitnych -  za uzyskiwane wyniki w nauce i zachowanie, nagrody za udział i osiągnięcia w konkursach, zakup odzieży dla dzieci z rodzin potrzebujących, doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, zakup lektur do nowej podstawy programowej do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych. Stowarzyszenie zorganizowało z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę  - wycieczkę patriotyczno-historyczną „Śladami Patrona” dla klas starszych, której jednym z celów było złożenie hołdu przez społeczność uczniowską w miejscu spoczynku Patrona w Halle, gdzie został stracony i pochowany w czasie II wojny światowej.


 

Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” Nr KRS 0000259566
Rąb 32, 83-305 Pomieczyno, tel. 605 880 102, e-mail: rzeszewicz@wp.pl
Stowarzyszenie kultywuje i promuje kulturę kaszubską. Organizuje warsztaty rękodzieła, haftowania wzorów kaszubskich i inne. Prowadzi lekcje muzealne  w izbie regionalnej w siedzibie stowarzyszenia. Organizuje Konkurs "Rodno Mowa". Stałą imprezą jest Majówka dla Seniorów. Współpracuje z Zespołem Kaszubskim „Przodkowianie”.Organizuje wyjazdy zagraniczne dla zespołu. Organizuje spotkania integracyjne pokoleniowe (babcia, rodzic, dziecko).

 

Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Nr KRS 0000265867
ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino, e-mail: edukacja.plus.integracja@gmail.com, www.eplusi.wordpress.com, Stowarzyszenie jest na facebooku
Stowarzyszenie zajmuje się realizacją  projektów edukacyjnych dla mieszkańców Banina i okolic, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Prowadzi regionalny zespół wokalno-taneczny, zajęcia wokalne, sportowe, spotkania z grami planszowymi oraz  cykliczne marsze nordic walking . Współorganizuje między innymi  zawody sportowe oraz coroczny festiwal piosenki angielskiej.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” Nr KRS 0000279676
ul. ks. Arasmusa 2A, 83-307 Kiełpino, e-mail: kielpiestowarzyszenie@gmail.com, www.kielpie.pl
Stowarzyszenie dba o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi oraz działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, Nr KRS 0000298150
ul. 3 Maja 14, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 01, www.sp1kartuzy.edupage.org
Nasza organizacja działa na terenie Powiatu Kartuskiego. Od 2008 roku zrealizowaliśmy  kilkaset projektów, których adresatami były dzieci i młodzież  oraz dorośli. Zorganizowaliśmy wiele godzin zajęć rozwijających ich zainteresowania. Dzięki zbiórce 1% możemy pomagać dzieciom i ich rodzinom na wiele sposobów. W kolejnym roku  będziemy dofinansowywać m.in.: dożywianie dzieci w szkołach, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne, zakup nowych podręczników szkolnych dla najbiedniejszych, zakup paczek świątecznych potrzebującym oraz organizację warsztatów edukacyjno–wychowawczych.

 

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Nr KRS 0000301842
ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, tel. 58 684 59 43, e-mail: jestesmyrazem2008@wp.pl, www.jestesmyrazem.wordpress.com    
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wszelkich form edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Somonino. Jedno z najważniejszych przedsięwzięć, to realizacja inwestycji pn. „Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie”.

 

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy Nr KRS 0000325747

ul. Leśna 17, 83-331 Przyjaźń, www.parentproject.org.pl

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy powstała w 2009 roku a jej założycielami są rodzice chłopców cierpiących na dystrofię mięśni Duchenne'a (postępujący zanik mięśni). Powodem, dla którego powstała Fundacja były problemy z jakimi muszą się borykać chorzy na dystrofie mięśniowe w dniu codziennym. Głównymi działaniami Fundacji jest organizowanie dla podopiecznych opieki medycznej, rehabilitacji, szkoleń i konferencji naukowych. W 2019 roku powstał film pt. "Chcemy marzyć dłużej" dostępny na kanale Youtube ukazujący życie chłopców na poszczególnych etapach życia (od 2 do 25 roku życia). 


Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie” Nr KRS 0000331091

Uniradze 1, 83-332 Stężyca, e-mail: zdrowie.na.konskim.grzbiecie@gmail.com

Fundacja zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Hipoterapia prowadzona jest na powietrzu wśród pięknej scenerii pól i lasów w miejscowości Kaliska Kościerskie 52. Dzięki pozyskaniu środków w ramach 1% udało się zakupić sprzęt do hipoterapii oraz organizować zajęcia w weekend. Więcej o Fundacji na stronie: Facebook  Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie. 


 

Gminny Klub Sportowy „Żukowo” Nr KRS 0000345123
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo  gks-zukowo@wp.pl, www.gks-zukowo.com
Gminny Klub Sportowy Żukowo powstał w kwietniu 2008 r. jako podmiot łączący dotychczasowe koła sportowe, które działały na terenie Gminy Żukowo. Zasadniczym celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
W strukturach klubu działają sekcje piłki ręcznej, piłki siatkowej, lekkoatletyczna, judo, piłki nożnej seniorów, piłki nożnej kobiet oraz Akademia Piłkarska dla dzieci.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach Nr KRS 0000350773
ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 38 00, e-mail: klokartuzy@wp.pl, www.katolik.kartuzy.pl
Stowarzyszenie przede wszystkim wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalności charytatywnej i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. Dotychczas udało się wesprzeć innowacje pedagogiczne, organizację wolontariatu oraz stypendia dla uczniów. Szczególnym zadaniem na najbliższy czas będą starania, by rozbudować budynek szkoły.

 

GKS Cartusia 1923 Nr KRS 0000351734
ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy, e-mail: biuro@cartusia1923.pl, www.cartusia1923.pl    
Klub zajmuje się szkoleniem młodzieży z terenu powiatu kartuskiego, a także posiada drużynę seniorów. Łącznie w Klubie zarejestrowanych jest około 200 zawodników. Od listopada 2013 roku, dzięki podpisaniu umowy z Akademią Piłkarską LG Klub włączony został do projektu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”, jego koncepcja  oparta jest na stworzonym przez największych fachowców wieloletnim planie szkolenia.

 

Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” Nr KRS 0000358914
ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 19, e-mail: adintendekartuzy@gmail.com
Stowarzyszenie zostało założone w 2010 r. w celu promocji zdrowia wśród lokalnej społeczności, wspierania rozwoju Oddziału Chirurgii Szpitala w Kartuzach poprzez rozszerzenie profilu jego działalności (Ortopedia, Chirurgia Ręki), wprowadzanie nowych metod operacyjnych i diagnostycznych oraz poprawę warunków lokalowych. Aktywnie współdziała z Samorządami Powiatu Kartuskiego przy zakupie niezbędnego sprzętu do Szpitala. Dzięki Wsparciu Burmistrza i Rady Miejskiej w Kartuzach dysponuje na Oddziale jedenastoma w pełni wyposażonymi monitorowanymi łóżkami w dwóch Salach Pooperacyjnych. Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców w ramach 1% udało zrealizować się wiele celów, m.in.: poprawa warunków lokalowych poprzez wyposażenie sal chorych w nowe łóżka i szafki, zakup kardiomonitorów i pomp infuzyjnych na sale Intensywnego Nadzoru Medycznego, współfinansowanie zakupu sprzętu do badań endoskopowych, zakup niezbędnych wózków do przewozu chorych na badania diagnostyczne i na sale operacyjne, pomoc finansowa przy publikacjach prac naukowych – lekarze naszego Oddziału publikują artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, pomoc w rehabilitacji ciężko poszkodowanym pacjentom, instalacja systemu nagłośnieniowego na korytarzu Oddziału. Cele na przyszłość: pomoc przy planowanej inwestycji budowy Nowego Oddziału i Bloku Operacyjnego Chirurgii, zakup sprzętu medycznego, wprowadzenie nowych metod diagnostycznych i operacyjnych, dalsza poprawa warunków lokalowych dla pacjentów, dalszy rozwój działalności naukowej w ramach Oddziału.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie Nr KRS 0000412761
ul. Szkolna 29, 83-307 Kiełpino, tel. 58 694 21 44, e-mail: sekretariat@zskielpino.pl, www.zskielpino.edupage.org
Stowarzyszenie wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalność charytatywną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinie.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Delta” Nr KRS 0000436873
os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 11 54, e-mail: zso2.sekretariat@gmail.com, www.zso2.kartuzy.pl
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach.

 

Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach Nr KRS 0000492116

- ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy, e-mail: gks-cartusia@wp.pl, www.cartusia.pl

Klub prowadzi sekcję piłki ręcznej, zapasów, kolarstwa, pływania, lekkiej atletyki oraz narciarstwa. Rok 2019 to przede wszystkim wysoka pozycja sportu kartuskiego na terenie województwa pomorskiego a co za tym idzie i na terenie kraju. To jedyny klub spoza Trójmiasta, który potrafi nawiązać rywalizację z najlepszymi w kraju, a także pozytywnie pokazać się na imprezach mistrzowskich, arenie krajowej i międzynarodowej.


 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz, Nr KRS 0000496944
ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 58-681-70-50, e-mail: gim2@zukowo.pl, spsheweliusz@wp.pl, http://www.gimnazjum2.zukowo.pl/pgs/stowarzyszenieJH.html, nr konta: 08 8309 0000 0079 5064 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sztumie
Od początku swojej działalności SPS Heweliusz prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (dawniej Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie) oraz okolicznych mieszkańców. Dzięki pozyskanym darowiznom udało się zakupić sprzęt, który jest wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli (np. tablety, teleskop astronomiczny, Lego Mindstorms, Lego WeDo, sprzęt sportowy). Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Żukowo, Powiatu Kartuskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej członkowie SPS Heweliusz zrealizowali wiele projektów takich jak: Festyn Rodzinny Sięgając Gwiazd, Komunikacja z gwiazdami (zajęcia z astrofizyki, j. angielskiego i informatyki dla uczniów), Brazylijskie Jiu Jitsu w Gimnazjum, Aktywni=Bezpieczni (zajęcia z nauki jazdy na rolkach, rowerach BMX i tańca nowoczesnego dla uczniów), SAMORZĄD kontra MY (wymiana polsko-ukraińska) czy Akademia Seniora.

 

Fundacja Garaż Historii Nr KRS 0000497981,

ul. Armii Krajowej 50, 83-330 Pępowo, tel. 604 704 050, www.vwmuzeum.pl, e-mail: info@garazhostorii.pl, info@vwmuzeum.pl 

Fundacja powstała w celu wspierania działalności w zakresie ochrony dóbr historycznych ze szczególnym wyróżnieniem historii techniki motoryzacyjnej, historycznych zbiorów samochodów marki Volkswagen, udostępnianie ich społeczeństwu, działania na rzecz kultury w tym historycznej, budowanie relacji międzynarodowych w zakresie poszanowania i ochrony zabytków motoryzacyjnych.


 

Fundacja „Uśmiechnij się”  Nr KRS 0000537432,
83-334 Miechucińskie Chrósty 191/B, www.usmiechnijsie.pl, e-mail: usmiechnijsie2014@wp.pl, Facebook: Fundacja ''Uśmiechnij się''
Fundacja buduje dom dla osób niepełnosprawnych. Uzyskane z 1% środki pozwolą na realizację kolejnych etapów budowy.

 

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja Nr KRS 0000542236,
ul. Słupia 30c, 83-305 Pomieczyno, mail: biuro@ostoja.gda.pl, www.ostoja.gda.pl
Nasz Ośrodek to szpital dla dzikich zwierząt. Zwierzęta które do nas trafiły, dzięki specjalistycznej opiece mają szansę na powrót do swojego środowiska naturalnego. Naszym celem jest przygotowanie ich, aby były w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu przetrwają
w naturze. Co roku ratujemy ponad 2000 poszkodowanych dzikich zwierząt.

 

Stowarzyszenie "Katolickie Dzieło św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie"
ul. Gryfa Pomorskiego 41, 83-333 Chmielno
Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” jako cel stawia sobie mi.in. dbałość o rozwój kultury, sztuki, ochronę zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie, wspieranie opracowań historyczno-archeologicznych, działalność kulturalno-oświatową i wydawniczą, opiekę nad cmentarzem parafialnym. Od samego początku istnienia stowarzyszenie zajęło się realizacją wyznaczonych sobie celów. W latach 2016-2018 było inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć kierowanych nie tylko do wspólnoty parafialnej, ale także do turystów licznie odwiedzających Chmielno w okresie letnim. Dużym zainteresowaniem środowiska cieszyły się wydarzenia  i projekty: coroczne letnie koncerty muzyki klasycznej pn. „Usłyszeć Chmielno” czy obchody „Święta Piotra Patrona Rybaków” jako imprezy plenerowej towarzyszącej co roku parafialnemu odpustowi Piotra i Pawła. 

 

Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki Nr KRS 0000243064

Leźno 43, 80-298 Gdańsk Leźno, tel. 502 709 934, e-mail: perelki@perelki.org, www.perelki.org
Stowarzyszenie prowadzi Zespół Perełki, który może poszczycić się bardzo bogatym repertuarem. "Perełki" wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia, zaproszenia na różne imprezy taneczne, konkursy i koncerty.
 
Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.