Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim

Akcję prowadzimy od klilku lat, bo wciąż najwięcej środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do dużych ogólnopolskich organizacji. Zachęcamy, żeby swój podatek przekazać organizacjom, działającym na terenie powiatu kartuskiego. W papierowym zeznaniu podatkowym w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wystarczy wpisać numer KRS organizacji oraz kwotę odpowiadającą wartości 1 % podatku, którą chcemy jej przekazać. Osoby, które nie będą składać papierowego zeznania zachęcamy do skorzystania z usługi Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl. Logując się na swoim zeznaniu podatkowym można swobodnie wprowadzać lub zmieniać dane o organizacji, której chcemy przekazać swój 1 % podatku. Jeżeli rozliczenie pozostawi się urzędowi skarbowemu to 1% trafi automatycznie do tej samej organizacji, którą wskazaliśmy w zeznaniu w ubiegłym roku, pod warunkiem, że w 2021 roku będzie nadal na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1%. Jeżeli natomiast w roku 2020 nie wskazywaliśmy żadnej organizacji, a w roku 2021 nie wprowadzimy zmian w PIT, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1%. Urząd skarbowy nie może za nas wskazać organizacji.

 

Organizację pożytku publicznego można wybrać z poniższej listy. Zamieszczamy na niej wszystkie organizacje z powiatu kartuskiego uprawnione do otrzymania 1 % podatku w 2021 roku z podziałem na obszar, w jakim działają.

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno KRS 0000014505 strona www

2. Klub Sportowy „Damroka” KRS 0000056721 strona na FB

3. Gminny Klub Sportowy „Żukowo” KRS 0000345123 strona www

4. GKS Cartusia 1923 KRS 0000351734 strona www

5. Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach KRS 0000492116 strona www

6. Fundacja Motocyklowe Nadzieje KRS 0000638710 strona na FB

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT

7. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska nad Jeziorem Stacinko KRS 0000015149

8. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja KRS 0000542236 strona www

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

9. Kartuskie Centrum Caritas KRS 0000229780 strona www

10. Stowarzyszenie „Ad Intende - z Sercem” KRS 0000358914

11. Fundacja Tomasza Dorniaka – Stop dla Raka KRS 0000546618

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOC SPOŁECZNA

12. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” KRS 0000027416 strona www

13. Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej KRS 0000053147

14. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” KRS 0000054195 strona www

15. Stowarzyszenie „Tacy Sami” KRS 0000101360 strona na FB

16. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego KRS 0000215142 strona www

17. Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy” KRS 0000325747 strona na FB

18. Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie” KRS 0000331091 strona www

19. Fundacja Słoneczne Wzgórze KRS 0000411532 strona www

20. Fundacja „Nie będziesz sam” KRS 0000524470 strona www

21. Fundacja „Uśmiechnij się” KRS 0000537432 strona na FB

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REGIONALNEGO

22. Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach KRS 0000066079 strona www

23. Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure KRS 0000177231 strona www

24. Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki KRS 0000243064 strona www

25. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie KRS 0000245039 strona www

26. Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” KRS 0000259566

27. Fundacja Garaż Historii KRS 0000497981 strona www

28. Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” KRS 0000582844 strona www

NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE

29. Fundacja „Nasze Dzieci” KRS 0000232243

30. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie KRS 0000251223 strona www

31. Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja KRS 0000265867 strona www

32. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach KRS 0000298150 strona www

33. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach KRS 0000350773 strona www

34. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia” KRS 0000376628 strona na FB

35. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie KRS 0000412761 strona www

DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO

36. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” KRS 0000279676 strona na FB

37. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” KRS 0000301842 strona www

38. Stowarzyszenie Dla Borowa KRS 0000554921 strona na FB

 

 

 

Komu pomagają i czym zajmują się organizacje upoważnione w 2021 roku do otrzymania 1 % podatku

 

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno Nr KRS 0000014505
ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno, e-mail: gryf.goreczyno@pomorski-zpn.pl, www.gryfgoreczyno.futbolowo.pl
Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój społeczności lokalnej. Stowarzyszenie z uzyskanych środków prowadzi zajęcia sportowe, organizuje turnieje oraz festyny rodzinne. 

 

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska nad Jeziorem Stacinko Nr KRS 0000015149

Mściszewice 90 B, 83-321 Mściszewice

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających racjonalnemu kształtowaniu i zagospodarowaniu Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym położonego na jego terytorium jeziora Stacinko i jego bezpośredniego sąsiedztwa.


 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Nr KRS 0000027416 
Szklana 1, 83-334 Miechucino, tel. 58 681 91 79, e-mail: orw@usmiechdziecka.com.pl, www.usmiechdziecka.com.pl
Fundacja działa od 2000 r. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo- wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży.  Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie. Prowadzimy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowym działaniem od roku 2006  jest prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej – placówki dla osób z niepełnosprawnością sprzężona w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością głęboką. Ośrodek jest miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny w ramach, którego udzielamy specjalistycznego wsparcia psychologicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Obecnie dysponujemy budynkiem o powierzchni około 2500 m2 wraz z basenem. Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność tej placówki, ponieważ bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

 

Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej Nr KRS 0000053147
Nowe Łosienice 39, 83-323 Kamienica Szlachecka, tel. 58 684 34 92, e-mail: dps-losienice@wp.pl
Stowarzyszenie prowadzi dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osoby wymagające całodobowej pomocy i opieki z powodu choroby psychicznej, które nie mogą liczyć na taką pomoc we własnym środowisku.

 

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” Nr KRS 0000054195
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo, tel. 58 684 36 99, e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl, www.podarujtrocheslonca.pl, Fundacja jest na facebooku
"Podopieczni Fundacji to młodzież i dzieci niepełnosprawne. Fundacja prowadzi Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze w Pierszczewie, Sikorzynie i Strzepczu, a także Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oprócz edukacji i rehabilitacji Fundacja wspiera także rodziny osób niepełnosprawnych."

 

Klub Sportowy "Damroka" Nr KRS 0000056721

ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, e-mail: damroka.chmielno@wp.pl, tel. 58 685 68 49, strona na FB

Głównym celem klubu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu. W klubie funkcjonuje sekcja żeglarstwa i piłki nożnej. Klub prowadzi zajęcia sportowe z żeglarstwa i piłki nożnej oraz organizuje klubowe regaty, regaty z cyklu Żeglarski Puchar Kaszub oraz oraz półkolonie żeglarskie.


 

Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach Nr KRS 0000066079
ul. Klasztorna 5, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 20 85, www.kolegiatakartuzy.pl
Stowarzyszenie zajmuje się rewitalizacją Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów. Dzięki środkom pozyskanym z 1% udało się dokonać I etapu remontu eremu, przeprowadzić prace remontowe i porządkowe  oraz  wydać materiały promocyjne o Kolegiacie. W tym roku za środki z 1% Stowarzyszenie chciałoby przeprowadzić część remontu dachu Kolegiaty.

 

"Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure" Nr KRS 0000177231
ul. Raduńska 2E, 83-307 Kiełpino, tel. 696 432 704, e-mail: mg.grubba@wp.pl, www.faure.org.pl
Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie koncertów muzyki klasycznej, konkursów, warsztatów i wykładów Fundacja chce zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr KRS 0000215142
ul. Gdyńska 7A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 83 71, e-mail: stowzukowo@wp.pl, www.soswzukowo.idsl.pl
Stowarzyszenie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Działalność organizacji pozwala m.in. na zakup sprzętów rehabilitacyjnych, akcesoriów medycznych, okularów, paczek żywnościowych, dofinansowanie projektów edukacyjno-terapeutycznych, wyjazdów, wyżywienia.

 

Kartuskie Centrum Caritas Nr KRS 0000229780
os. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 26 00, e-mail: kontakt@hospicjumkcc.pl, www.hospicjumkcc.pl
Kartuskie Centrum Caritas prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz hospicjum domowe. W październiku 2018 roku rozpoczęto budowę hospicjum stacjonarnego w Kartuzach przy ul. Leśnej. Projekt ten jest w fazie stanu surowego zamkniętego. Wznieśliśmy obiekt, wmontowaliśmy okna i zewnętrzne drzwi oraz zwieńczyliśmy dach. W 2020 roku rozpoczyna się etap montowania instalacji, potrzebnych w budynku nowego hospicjum. Centrum organizuje także półkolonie oraz kolonie letnie. W lutym 2014 roku z jego inicjatywy otwarto w Kartuzach „Okno Życia” - miejsce umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, bezpieczne pozostawienie go w nim.

 

Fundacja "Nasze Dzieci" Nr KRS 0000232243
ul. Topolowa 17, 83-304 Przodkowo, tel. 509 980 780, e-mail: hanna.kajeta@gmail.com
Fundacja Nasze Dzieci wspiera m.in. działalność stowarzyszeń obszaru NGO, jak również inicjatyw związanych z rozwojem regionu. Do tej pory organizacja zrealizowała kilka projektów w zakresie wsparcia działalności UKŻ Lamelka. Pomaga w zakupie sprzętu do organizacji zajęć edukacyjnych i sportowych (żaglówki, osprzęt, sprzęt asekuracyjny – łodzie motorowodne, kamizelki). Wspiera działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Współorganizuje seminaria edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą we współpracy z instytucjami m.in. WOPR, Wydz. Sportów Wodnych przy AWF, Kartuskim Centrum Kultury, szkołami. Promuje inicjatywy oddolne mieszkańców związane z rozwojem i promocją regionu. Realizuje projekty w zakresie integracji społecznej m.in. "Dwie Brodnice jedna historia", wspierając działania w zakresie lokalnej przedsiębiorczości . W latach 2019-2020 – wspieranie działalności szkoleniowej w zakresie rozwoju żeglarstwa wśród najzdolniejszych na terenach wiejskich; dofinansowanie projektów wspierających Mistrzów żeglarstwa przy szkole wiejskiej ZKiW Brodnica Górna oraz projektu w zakresie upowszechniania Turystyki w Gminie Kartuzy na terenie CSWiPR Brodnica Górna na zakup desek SUP i łodzi żaglowej.
Fundacja Nasze Dzieci zaprasza do przekazania 1% na działania lokalne, dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach rozwoju naszego regionu i wspieranie aktywności mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

 

Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki Nr KRS 0000243064

80-298 Leźno 43, e-mail: perelki@perelki.org, www.perelki.org

Stowarzyszenie prowadzi Zespół Perełki, który może poszczycić się bardzo bogatym repertuarem. "Perełki" wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia, zaproszenia na różne imprezy taneczne, konkursy i koncerty.


 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Nr KRS 0000245039
ul. Makowa 5, 80-297 Banino, tel. 601 691 652, e-mail: pryczkowski@iq.pl, www.zkpbanino.pl
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stawia sobie za cele utrwalenie kaszubskości, pogłębianie znajomości języka kaszubskiego i jego popularyzację wśród młodszych pokoleń. Odział realizuje wiele inicjatyw takich jak festiwal filmów czy konkurs pieśni kaszubskich. Środki pozyskane z 1% przeznacza na dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów kaszubskich: Mulczi, Spiéwné kwiôtczi i Młodzëzna.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie Nr KRS 0000251223

ul. Gdańska 117, 83-330 Pępowo, tel. 58 681 87 91, e-mail: przyjaciele.pepowo@wp.pl, Facebook: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Pępowie

Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły. Wszyscy członkowie  pracują w stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu. Pozyskiwane środki trafiają wyłącznie do szkoły i jej uczniów. W bieżącym roku oprócz powtarzających się wydatków takich jak: stypendia, dofinansowanie wycieczek dla uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wybitnych -  za uzyskiwane wyniki w nauce i zachowanie, nagrody za udział i osiągnięcia w konkursach, zakup odzieży dla dzieci z rodzin potrzebujących, doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, zakup lektur do nowej podstawy programowej do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych. Stowarzyszenie zorganizowało z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę  - wycieczkę patriotyczno-historyczną „Śladami Patrona” dla klas starszych, której jednym z celów było złożenie hołdu przez społeczność uczniowską w miejscu spoczynku Patrona w Halle, gdzie został stracony i pochowany w czasie II wojny światowej.


 

Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” Nr KRS 0000259566
Rąb 32, 83-305 Pomieczyno, tel. 605 880 102, e-mail: rzeszewicz@wp.pl
Stowarzyszenie kultywuje i promuje kulturę kaszubską. Organizuje warsztaty rękodzieła, haftowania wzorów kaszubskich i inne. Prowadzi lekcje muzealne  w izbie regionalnej w siedzibie stowarzyszenia. Organizuje Konkurs "Rodno Mowa". Stałą imprezą jest Majówka dla Seniorów. Współpracuje z Zespołem Kaszubskim „Przodkowianie”.Organizuje wyjazdy zagraniczne dla zespołu. Organizuje spotkania integracyjne pokoleniowe (babcia, rodzic, dziecko).

 

Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Nr KRS 0000265867
ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino, e-mail: edukacja.plus.integracja@gmail.com, www.eplusi.wordpress.com, Stowarzyszenie jest na facebooku
Stowarzyszenie zajmuje się realizacją  projektów edukacyjnych dla mieszkańców Banina i okolic, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Prowadzi regionalny zespół wokalno-taneczny, zajęcia wokalne, sportowe, spotkania z grami planszowymi oraz  cykliczne marsze nordic walking . Współorganizuje między innymi  zawody sportowe oraz coroczny festiwal piosenki angielskiej.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” Nr KRS 0000279676
ul. ks. Arasmusa 2A, 83-307 Kiełpino, e-mail: kielpiestowarzyszenie@gmail.com, www.kielpie.pl
Stowarzyszenie dba o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi oraz działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, Nr KRS 0000298150
ul. 3 Maja 14, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 01, www.sp1kartuzy.edupage.org
Nasza organizacja działa na terenie Powiatu Kartuskiego. Od 2008 roku zrealizowaliśmy  kilkaset projektów, których adresatami były dzieci i młodzież  oraz dorośli. Zorganizowaliśmy wiele godzin zajęć rozwijających ich zainteresowania. Dzięki zbiórce 1% możemy pomagać dzieciom i ich rodzinom na wiele sposobów. W kolejnym roku  będziemy dofinansowywać m.in.: dożywianie dzieci w szkołach, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne, zakup nowych podręczników szkolnych dla najbiedniejszych, zakup paczek świątecznych potrzebującym oraz organizację warsztatów edukacyjno–wychowawczych.

 

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Nr KRS 0000301842
ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, tel. 58 684 59 43, e-mail: jestesmyrazem2008@wp.pl, jestesmyrazem.wordpress.com/ 
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wszelkich form edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Somonino. Jedno z najważniejszych przedsięwzięć, to realizacja inwestycji pn. „Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie”, rozbudowa placu oraz organizacja zajęć dodatkowych, między innymi Akademii Wędkarstwa.

 

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy Nr KRS 0000325747

ul. Leśna 17, 83-331 Przyjaźń, www.parentproject.org.pl

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy powstała w 2009 roku a jej założycielami są rodzice chłopców cierpiących na dystrofię mięśni Duchenne'a (postępujący zanik mięśni). Powodem, dla którego powstała Fundacja były problemy z jakimi muszą się borykać chorzy na dystrofie mięśniowe w dniu codziennym. Głównymi działaniami Fundacji jest organizowanie dla podopiecznych opieki medycznej, rehabilitacji, szkoleń i konferencji naukowych. W 2019 roku powstał film pt. "Chcemy marzyć dłużej" dostępny na kanale Youtube ukazujący życie chłopców na poszczególnych etapach życia (od 2 do 25 roku życia). 


Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie” Nr KRS 0000331091

Uniradze 1, 83-322 Stężyca

Fundacja zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Hipoterapia prowadzona jest na powietrzu wśród pięknej scenerii pól i lasów w miejscowości Kaliska Kościerskie 52. Dzięki pozyskaniu środków w ramach 1% udało się zakupić sprzęt do hipoterapii oraz organizować zajęcia w weekend. Więcej o Fundacji na stronie: Facebook  Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie. 


 

Gminny Klub Sportowy „Żukowo” Nr KRS 0000345123
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo  gks-zukowo@wp.pl, www.gks-zukowo.com
Gminny Klub Sportowy Żukowo powstał w kwietniu 2008 r. jako podmiot łączący dotychczasowe koła sportowe, które działały na terenie Gminy Żukowo. Zasadniczym celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
W strukturach klubu działają sekcje piłki ręcznej, piłki siatkowej, lekkoatletyczna, judo, piłki nożnej seniorów, piłki nożnej kobiet oraz Akademia Piłkarska dla dzieci.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach Nr KRS 0000350773
ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 38 00, e-mail: klokartuzy@wp.pl, www.katolik.kartuzy.pl
Stowarzyszenie przede wszystkim wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalności charytatywnej i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. Dotychczas udało się wesprzeć innowacje pedagogiczne, organizację wolontariatu oraz stypendia dla uczniów. Szczególnym zadaniem na najbliższy czas będą starania, by wyposażyć nowy budynek szkoły.

 

GKS Cartusia 1923 Nr KRS 0000351734
ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy, e-mail: biuro@cartusia1923.pl, www.cartusia1923.pl    
Klub zajmuje się szkoleniem młodzieży z terenu powiatu kartuskiego, a także posiada drużynę seniorów. Łącznie w Klubie zarejestrowanych jest około 200 zawodników. Od listopada 2013 roku, dzięki podpisaniu umowy z Akademią Piłkarską LG Klub włączony został do projektu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”, jego koncepcja  oparta jest na stworzonym przez największych fachowców wieloletnim planie szkolenia.

 

Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” Nr KRS 0000358914
ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 19, e-mail: adintendekartuzy@gmail.com
Stowarzyszenie zostało założone w 2010 r. w celu promocji zdrowia wśród lokalnej społeczności, wspierania rozwoju Oddziału Chirurgii Szpitala w Kartuzach poprzez rozszerzenie profilu jego działalności (Ortopedia, Chirurgia Ręki), wprowadzanie nowych metod operacyjnych i diagnostycznych oraz poprawę warunków lokalowych. Aktywnie współdziała z Samorządami Powiatu Kartuskiego przy zakupie niezbędnego sprzętu do Szpitala. Dzięki Wsparciu Burmistrza i Rady Miejskiej w Kartuzach dysponuje na Oddziale jedenastoma w pełni wyposażonymi monitorowanymi łóżkami w dwóch Salach Pooperacyjnych. Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców w ramach 1% udało zrealizować się wiele celów, m.in.: poprawa warunków lokalowych poprzez wyposażenie sal chorych w nowe łóżka i szafki, zakup kardiomonitorów i pomp infuzyjnych na sale Intensywnego Nadzoru Medycznego, współfinansowanie zakupu sprzętu do badań endoskopowych, zakup niezbędnych wózków do przewozu chorych na badania diagnostyczne i na sale operacyjne, pomoc finansowa przy publikacjach prac naukowych – lekarze naszego Oddziału publikują artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, pomoc w rehabilitacji ciężko poszkodowanym pacjentom, instalacja systemu nagłośnieniowego na korytarzu Oddziału. Cele na przyszłość: pomoc przy planowanej inwestycji budowy Nowego Oddziału i Bloku Operacyjnego Chirurgii, zakup sprzętu medycznego, wprowadzenie nowych metod diagnostycznych i operacyjnych, dalsza poprawa warunków lokalowych dla pacjentów, dalszy rozwój działalności naukowej w ramach Oddziału.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie Nr KRS 0000412761
ul. Szkolna 29, 83-307 Kiełpino, tel. 58 694 21 44, e-mail: sekretariat@zskielpino.pl, www.zskielpino.edupage.org
Stowarzyszenie wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalność charytatywną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinie.

 

Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach Nr KRS 0000492116

- ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy, e-mail: gks-cartusia@wp.pl, www.cartusia.pl

Klub prowadzi sekcję piłki ręcznej, zapasów, kolarstwa, pływania, lekkiej atletyki oraz narciarstwa. Rok 2019 to przede wszystkim wysoka pozycja sportu kartuskiego na terenie województwa pomorskiego a co za tym idzie i na terenie kraju. To jedyny klub spoza Trójmiasta, który potrafi nawiązać rywalizację z najlepszymi w kraju, a także pozytywnie pokazać się na imprezach mistrzowskich, arenie krajowej i międzynarodowej.


 

Fundacja Garaż Historii Nr KRS 0000497981,

ul. Armii Krajowej 50, 83-330 Pępowo, tel. 604 704 050, www.vwmuzeum.pl, e-mail: info@garazhistorii.pl, info@vwmuzeum.pl 

Fundacja powstała w celu wspierania działalności w zakresie ochrony dóbr historycznych ze szczególnym wyróżnieniem historii techniki motoryzacyjnej, historycznych zbiorów samochodów marki Volkswagen, udostępnianie ich społeczeństwu, działania na rzecz kultury w tym historycznej, budowanie relacji międzynarodowych w zakresie poszanowania i ochrony zabytków motoryzacyjnych.


 

Fundacja „Uśmiechnij się”  Nr KRS 0000537432,
83-334 Miechucińskie Chrósty 191/B, e-mail: usmiechnijsie2014@wp.pl, Facebook: Fundacja ''Uśmiechnij się''
Fundacja buduje dom dla osób niepełnosprawnych. Uzyskane z 1% środki pozwolą na realizację kolejnych etapów budowy.

 

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja Nr KRS 0000542236,
ul. Słupia 30c, 83-305 Pomieczyno, mail: biuro@ostoja.gda.pl, www.ostoja.gda.pl
Nasz Ośrodek to szpital dla dzikich zwierząt. Zwierzęta które do nas trafiły, dzięki specjalistycznej opiece mają szansę na powrót do swojego środowiska naturalnego. Naszym celem jest przygotowanie ich, aby były w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu przetrwają
w naturze. Co roku ratujemy ponad 2000 poszkodowanych dzikich zwierząt.

 

Stowarzyszenie "Katolickie Dzieło św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie" Nr KRS 0000582844
ul. Gryfa Pomorskiego 41, 83-333 Chmielno
Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” jako cel stawia sobie mi.in. dbałość o rozwój kultury, sztuki, ochronę zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie, wspieranie opracowań historyczno-archeologicznych, działalność kulturalno-oświatową i wydawniczą, opiekę nad cmentarzem parafialnym. Od samego początku istnienia stowarzyszenie zajęło się realizacją wyznaczonych sobie celów. W latach 2016-2018 było inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć kierowanych nie tylko do wspólnoty parafialnej, ale także do turystów licznie odwiedzających Chmielno w okresie letnim. Dużym zainteresowaniem środowiska cieszyły się wydarzenia  i projekty: coroczne letnie koncerty muzyki klasycznej pn. „Usłyszeć Chmielno” czy obchody „Święta Piotra Patrona Rybaków” jako imprezy plenerowej towarzyszącej co roku parafialnemu odpustowi Piotra i Pawła. 

 
Fundacja Tomasza Dorniaka - Stop dla Raka Nr KRS 0000546618
ul. J. Z. Ptach 30, 83-330 Żukowo
Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną i działalnością muzyczną zespołu MASSUANA. Zorganizowała 500 bezpłatnych, 3 godzinnych wykładów "Stop dla raka, cukrzycy i genetycznie modyfikowanej żywności", wydała Księgę Zdrowia - Stop dla raka oraz Nanoastax. W logo Fundacji wpisane są ekologiczne hasła "Nie pal śmieci - dbaj o dzieci" oraz "Jem polskie - nie choruję".

Stowarzyszenie dla Borowa Nr KRS 0000554921

siedziba ul. Długa 5, 83-332 Borowo, świetlica ul. Gdańska 8, 83-332 Borowo,

tel. 506230497, e-mail: dlaborowa@gmail.com, Facebook i YouTube: Stowarzyszenie dla Borowa

Stowarzyszenie działa na rzecz lokalnej społeczności organizując dla nich przede wszystkim wydarzenia kulturalne. W 2019 r. założyło kaszubski zespół dziecięco-młodzieżowy "Czinda da", dzięki któremu najmłodsi mogą rozwijać swoje pasje. Bardzo ważnym osiągnięciem Stowarzyszenia dla Borowa jest zagospodarowanie zdesakralizowanej kaplicy przy ul. Gdańskiej 8, dzieki czemu wszyscy zyskali miejsce, w którym można wspierać kulturę, czy doskonalić swoje umiejętności. W ciągu 5 lat odbyły się tam m.in.: wystawa zdjęć kaszubskiej przyrody, kurs zumby, kursy komputerowe, kurs gotowania dla dzieci, spotkania zespołu Vita Activia oraz Capella Gedanensis, zbiórki harcerek, zabawy mikołajkowe dla dzieci, wspólne pieczenie pierników, zabawy dożynkowe, sołeckie spotkania integracyjne. Zagospodarowanie sali dało wiele możliwości, z której ludzie chętnie korzystają. W tym dużym budynku jest jeszcze wiele do zrobienia. Konieczne jest ocieplenie zewnętrzne, żeby zimowe spotkania mogły odbywać się w przyjemnych warunkach. W planach Stowarzyszenia jest wyprodukowanie piosenki zespołu "Czinda da" profesjonalnym studio.

 

 
Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.