Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT! PRZYWRÓCENIE PORAD PRAWNYCH UDZIELANYCH OSOBIŚCIE

 

Od dnia 13 lipca 2020 r. przywraca się udzielanie porad prawnych i świadczenie poradnictwa obywatelskiego osobiście w punktach. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców powiatu kartuskiego i osób udzielających porad prawnych zaleca się jednak, aby w czasie trwania stanu epidemii korzystać z możliwości skorzystania z porady za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideorozmowa, inne). Rejestracja do punktów odbywa się pod numerem telefonu 536 006 810 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub przez e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl. 

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, jeżeli pomoc prawna odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem nie pobiera się oświadczeń od osób uprawnionych do uzyskania pomocy.  

 


Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Na wizytę w punkcie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 536 006 810 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B. Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza ją w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie pod nr tel. 58 681 03 28, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres powiat@kartuskipowiat.com.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc. Za koordynację punktów odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl, siedziba: ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

KARTUZY - Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (wejście od strony ul. 3 Maja, dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach wejście od strony ul. Hallera) - pokój umiejscowiony jest na parterze obok oddziału Banku PKO, tel. 533 779 548

godziny otwarcia:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 12.00
piątek w godzinach 12.30 – 16.30
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

UWAGA! W dniach 17 i 24 sierpnia dyżur pełniony będzie wyjątkowo w godzinach 15:00 - 19:00.

 

ŻUKOWO - Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda), tel. 697 444 044

godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach 15.00 – 19.00
wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów (strona fundacji: http://www.iar.org.pl)

 

SIERAKOWICE – Dworzec kolejowy przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda), tel. 609 180 637
godziny otwarcia:
poniedziałek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek w godzinach 12.30 - 16.30
czwartek i piątek w godzinach 11.00 – 15.00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
STĘŻYCA – budynek OSP przy ul. Królewskiej 6 (dawna ul. 9 Marca 6), 83-322 Stężyca, punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści się w wejściu do biblioteki, tel. 533 779 948
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: http://www.ovum.org.pl)

 

CHMIELNO - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, punkt umiejscowiony jest na parterze, tel. 533 773 476
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów (strona fundacji: http://www.iar.org.pl)

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Więcej informacji w poniższych linkach:

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.