Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT! ZAWIESZENIE PORAD PRAWNYCH UDZIELANYCH OSOBIŚCIE

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości (zamieszczony na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/), mając na uwadze zdrowie mieszkańców powiatu kartuskiego i osób udzielających porad prawnych zawiesza się - do odwołania - udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideorozmowa, inne).

 

W takim celu należy przesłać na adres zdrowie@kartuskipowiat.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania tutaj:

 

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (format doc)

 

Wniosek zgłoszenie porady na odlwgłość (format pdf)

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon pod numerem telefonu 536 006 810. Osoba ta będzie zobowiązana do podania imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz podania przyczyny uzasadniającej od odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 536 006 810 czynny od 8.00 do 15.00 w dni powszednie.

 

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 


Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Na wizytę w punkcie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 536 006 810 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub przez internetowy system rejestracji na stronie: (system zawieszono).

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B. Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza ją w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie pod nr tel. 58 681 03 28, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres powiat@kartuskipowiat.com.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc. Za koordynację punktów odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl, siedziba: ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

KARTUZY - Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (wejście od strony ul. 3 Maja, dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach wejście od strony ul. Hallera) - pokój umiejscowiony jest na parterze obok oddziału Banku PKO

godziny otwarcia:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 12.00
piątek w godzinach 12.30 – 16.30
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

 

ŻUKOWO - Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 C, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)

godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach 15.00 – 19.00
wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów (strona fundacji: http://www.iar.org.pl)

SIERAKOWICE – Dworzec kolejowy przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
godziny otwarcia:
poniedziałek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek w godzinach 12.30 - 16.30
czwartek i piątek w godzinach 11.00 – 15.00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

UWAGA! W dniu 18 marca 2020 r. (środa) punkt będzie czynny w godzinach 8.00-16.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
STĘŻYCA – budynek OSP przy ul. Królewskiej 6 (dawna ul. 9 Marca 6), 83-322 Stężyca, punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści się w wejściu do biblioteki
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: http://www.ovum.org.pl)

 

CHMIELNO - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, punkt umiejscowiony jest na parterze
godziny otwarcia:
poniedziałek w godzinach 15.00 – 19.00
wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów (strona fundacji: http://www.iar.org.pl)

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Więcej informacji w poniższych linkach:

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.