2019/10/07

Trzy kroki do integracji na Pomorzu - przewodnik dla imigrantów

I. W ramach programu "Trzy kroki do integracji na Pomorzu", którego autorem i realizatorem jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w Gdańsku został opracowany przewodnik „3 KROKI DO INTEGRACJI NA POMORZU".

Przewodnik ma ułatwić imigrantom odnalezienie się w gąszczu przepisów i urzędów, pokazać procedury, takie jak: uzyskanie numeru PESEL, meldunek, wynajem mieszkania, dostęp do usług medycznych (korzystanie z opieki zdrowotnej), edukacja dzieci, rozliczenie podatkowe itp. oraz wsparcie ze strony instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Przedstawiamy wersję Przewodnika z informacjami z powiatu kartuskiego.

Przewodnik 3 KROKI DO INTEGRACJI NA POMORZU

Дапаможнік 3 КРОКІ ДА ІНТЭГРАЦЫІ НА ПАМОР'І

Руководство 3 ШАГА ДО ИНТЕГРАЦИИ НА ПОМОРЬЕ

Довідник 3 КРОКИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ НА ПОМОРІЇ

II. W powiecie kartuskim funkcjonuje

  Punkt informacyjno-doradczy w Kartuzach
  3 Maja 2/14, 83-300 Kartuzy
  Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:15-15:15

wtorek 12:00-18:00

czwartek 9:30 – 15:30

  tel kom: + 48 533 327 368

W punkcie oferowana jest bezpłatna pomoc dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywających w Polsce. Prowadzone doradztwo będzie obejmowało udzielanie porad prawnych oraz m.in. kwestie dotyczące legalizacji pobytu, legalizacji pracy, jej poszukiwania, uzyskania pozwoleń na pracę, opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, psychologicznej oraz tłumaczenia.

III. Procedury zatrudniania cudzoziemców - link

IV. Rejestracja cudzoziemca jako bezrobotnego

Cudzoziemcy, który utracili pracę, mają prawo zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, jeżeli posiadają jeden ze wskazanych poniżej tytułów pobytowych:

status uchodźcy;

zezwolenie na pobyt stały;

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu przeprowadzenia badań naukowych;

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z  posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE;

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na  pobyt tolerowany;

w związku z korzystaniem w Polsce z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej;

zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego lub  stempel w dokumencie podróży potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub  rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub wizę wydaną w celu wykonywania pracy  pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli nieprzerwanie zatrudnieni w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy

oraz spełnią warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uprawnienia cudzoziemców zarejestrowanych jako bezrobotni
Po zarejestrowaniu osoby te będą miały dostęp do zasiłków dla bezrobotnych oraz usług rynku pracy, tj. do pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy. Ponadto będą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu i tym samym korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. W przypadku  cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. "jednolite zezwolenie") oraz wizę wydaną w celu wykonywania pracy, udział w szkoleniach nie będzie obejmował pomocy finansowej związanej z dokształcaniem w ramach szkoleń i studiów podyplomowych. Zarejestrowany cudzoziemiec może mieć również prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli przebywa na podstawie jednego z wymienionych powyżej tytułów pobytowych oraz spełni warunki nabycia tego prawa określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (co do zasady obejmują one obowiązek wykonywania pracy i opłacania składek na Fundusz Pracy łącznie przez 365 dni w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji jako osoba bezrobotna).

Rejestracja cudzoziemca jako osoby poszukującej pracy
Cudzoziemcy, którzy nie spełnią warunków niezbędnych do rejestracji jako osoby bezrobotne, mogą zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy. Uzyskują oni dostęp do usług świadczonych przez urzędy pracy, m.in. do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.