2020/06/24

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Kartuskiego, działając na podstawie art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 38 w zw. z art. 4 pkt 9 oraz 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) oraz Uchwały nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kartuzach – obręb 3, gm. Kartuzy, stanowiącej własność Powiatu Kartuskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 320/2
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kartuskiego, położonej w Kartuzach – obręb 3, gm. Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00002899/5.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona numerem działki 320/2 o pow. 0,8566 ha, położona w Kartuzach – obręb 3, gmina Kartuzy.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GD1R/00002899/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym oraz zobowiązaniem do utrzymania drogi i ciężarem realnym, które to obciążenia zostały uwidocznione w dziale III ww. księgi wieczystej. Powyższe obciążenia są bezprzedmiotowe. Zarząd Powiatu Kartuskiego złożył wnioski o ich wykreślenie, które są w trakcie realizacji. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – rejon jeziora Klasztornego Małego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXIII/218/2020 z dnia 26.02.2020 r (Dz. Urz. W.P. z 2020 r. poz. 218) przedmiotowa działka stanowi:
- fragment terenu oznaczonego symbolem 22MN,MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej;
- fragment terenu oznaczonego symbolem 23U – teren zabudowy usługowej;
- fragment terenu oznaczonego symbolem 24MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej;
- fragment terenu oznaczonego symbolem 06KDL – publiczna droga lokalna.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta Kartuzy, w niewielkiej odległości od jego centrum. Lokalizacja działki jest korzystna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren szpitala. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa usługowa (biurowa), jezioro Klasztorne Małe wraz z promenadą, teren zieleni urządzonej lub zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, wypoczynku, rekreacji, sportu, plaży, kąpieliska i przystani wodnej wraz z pomostami (teren bezpośrednio przy jeziorze). W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki mieszkaniowo – usługowe, budynki handlowe. Nieruchomość położona jest przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka niezagospodarowana i niezabudowana o kształcie nieregularnym, teren pofałdowany i częściowo zakrzewiony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 700 000,00 zł netto (słownie złotych: dwa miliony siedemset tysięcy i 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca w dniu podpisania aktu notarialnego.
Wadium wynosi: 270 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy i 00/100).
Warunki sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 2/1 (sala konferencyjna).
2. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT, winna być zapłacona przez nabywcę w całości przed podpisaniem umowy – aktu notarialnego.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.
4. Wadium należy wpłacić nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach nr 53 1020 1866 0000 1802 0002 6948, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
6. Oferent powinien zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, zaś w przypadku osób prawnych wymagany jest także aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
7. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone.
9. Wadium wpłacone w obligacjach Skarbu Państwa przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości powiększonej o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.
10. Organizator przetargu zawiadomi podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w określonym terminie, spowoduje przepadek wadium.
11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu zawarcia umowy – aktu notarialnego.
13. Zarząd Powiatu Kartuskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu i powód odwołania do publicznej wiadomości.
14. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
15. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
16. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach mieszczącym się przy ul. 3 Maja 2/1 lub pod numerem telefonu (58) 684 05 96.
STAROSTA
/-/ Bogdan Łapa
A.K./22.06.2020

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.