Aktualności / Podpisanie umowy na nadbudowę piętra Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Podpisanie umowy na nadbudowę piętra Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

2017-04-04 09:10

Dnia 30 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach Pani Starosta Janina Kwiecień oraz Pan Wicestarosta Bogdan Łapa podpisali umowę z Prezesem Zarządu Spółki ELWOZ z siedzibą w Szklanej Panem Adamem Julke umowę na realizację inwestycji Powiatu Kartuskiego, której przedmiotem jest Nadbudowa piętra istniejącego budynku szkoły wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej w Żukowie na potrzeby ZSZiO w Żukowie, o wartości 5 166 000,00 zł brutto.

                Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres umowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych, polegających na pracach rozbiórkowych stropodachu, nadbudowie trzeciego piętra szkoły oraz dobudowie zewnętrznej windy, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 472 m2. Zakończenie całej inwestycji planowane jest  na 31 maja 2018 r., natomiast do końca sierpnia bieżącego roku zostanie wykonany stan surowy zamknięty nadbudowy budynku. W nadbudowanym piętrze zlokalizowane będą m.in.: sale dydaktyczne, pracownie, sala językowa, biblioteka, aula, gabinety dla doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga, pomieszczenie do spotkań z młodzieżą, węzły sanitarne oraz hole doświetlone świetlikami dachowymi.

                Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi element działań realizowanych w ramach projektu  „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którego łączna wartość wynosi:  7 492 840,00 zł, z czego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowalnych.

                Inwestycja ta stworzy nowoczesną bazę lokalową dla uczniów ZSZiO w Żukowie kształcących się w obszarze branży kluczowej: transport, logistyka i motoryzacja, w zawodach takich, jak: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, technik transportu kolejowego, kierowca mechanik. Nadbudowa ZSZiO w Żukowie z istniejącym już budynkiem będzie stanowić integralną całość, co pozwoli na kontynuowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu kartuskiego, tym samym zwiększając jakość szkolnictwa zawodowego oraz stanowiąc podstawę do jej dalszego rozwoju. Dzięki dobudowie windy osobowej, Szkoła zostanie również całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie przyczyni się również do wzmocnienia atrakcyjności oferty Szkoły względem uczniów chcących kształcić się w zawodach objętych wspomnianą już branżą kluczową, mając na względzie przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgledniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, stanowiącego element Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Województwa Pomorskiego.

                W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Gabriela Kowalska – Dyrektor ZSZiO w Żukowie, Pani Zofia Walkowiak – Skarbnik Powiatu, a także Pani Jolanta Tersa – Dyrektor Wydziału Edukacji, Pani Gabriela Knopińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych, Pan Mateusz Szulc – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, Starostwa Powiatowego w Kartuzach, stanowiący zespół  realizujący projekt.

Galeria
DSC03802.jpg DSC03809.jpg DSC03812.jpg DSC03813.jpg DSC03824.jpg DSC03829.jpg
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2018

45

1112141516

181920212224

2526272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski